cijilu最新一区二区视频网址

cijilu最新一区二区视频网址

凡阳虚之人,多属气衰血盛,无论发何疾病,多缘阴邪为殃,切不可再滋其阴。其人定见食少痰多,清水上涌,喉中不利。

所谓同道人之情者,尤为闪灼,更多隐微。不足言血分之阴邪旺,而正衰也。

 阳明为五脏六腑之海,生精生血,化气行水之源也。如缩与强,麻木者,气之不足也,气不足,便是寒,定有阴寒情形可验。

六经提纲病情,内伤仍握定阴阳盈缩为准,如此方不见病治病了。 若视为寻常之疮治之,则速其死矣。

[眉批]醒豁透露。此是阳越于外,寒隔于内,急宜回阳,阳气复藏,外自不热,内自不冷。

舌上红黑色舌上润白苔舌根独黄色舌上白黄色舌上黄芒刺舌尖独青色舌上黑黄色舌上黑芒刺舌根独黑色舌上青黄色舌上白芒刺舌尖惨红色舌上粉白苔舌上青红色舌心独黄色舌上干白苔舌上淡黄色舌边独白色舌裂而开瓣舌如猪腰色舌之分辩,实属繁冗,亦难尽举。即或体强,而寒凉不能害,视为平常,不知人身真气有盛即有衰,气未衰时,寒凉虽侵,不即为害,迨至中年老时,本身正气已衰,或兼受一点寒邪引动,而痛于斯作矣。

Leave a Reply